teee, teksty z marca 2010 roku

24 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Chciałam tak mało...prak­tycznie nic ta­kiego...a On źle zro­zumiał i przez to pot­rakto­wał jak psa... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 marca 2010, 18:09

Człowiek wie­rzy w to co chce, a nie w to co powinien...

[fałszy­wa opi­nia wyg­rała, i przesądziła o moim lo­sie...nie będzie już fajnie] 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 marca 2010, 21:25

Uśmiech to chy­ba jest jed­na z naj­piękniej­szych rzeczy na świecie...a jest jeszcze piękniej­szą rzeczą gdy widzę go na twarzy te­go na którym mi za­leży w do­dat­ku jest on skiero­wany w moją stronę i ad­re­sowa­ny do mnie...

//szkoda, że tak nig­dy nie będzie...// 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2010, 10:55

To jest tzw.  Tar­cza Achil­le­sa..wal­czysz te­raz, żebyś po­tem nie musiał 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 marca 2010, 09:17

Tym którzy głębo­ko pobłądzi­li, wyjść z te­go po­magają dob­rzy kumple...

no właśnie...naj­pierw trze­ba mieć tych dob­rych kumpli... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 marca 2010, 14:21

Jed­nak częściej słucha­my głosu ser­ca niż rozsądku... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 marca 2010, 15:26

Roz­wiąza­nia trud­nych sy­tuac­ji cza­sami przy­nosi sa­mo życie 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 marca 2010, 13:46

Jak dzieci...nig­dy nie re­zyg­nu­jemy z nadziei... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 marca 2010, 15:22

Chy­ba będę mu­siała się porządnie upić by zdo­być się na od­wagę i po­wie­dzieć to wszys­tko co chcę To­bie pros­to w oczy...

tyl­ko że wte­dy mogę nie być w sta­nie...a Ty nie będziesz chciał mnie słuchać... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 marca 2010, 17:19

Mil­cze­nie po­wodu­je, że sta­jemy się dojrzalsi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2010, 11:03

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]