teee, teksty z maja 2010 roku

28 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Wy­sokie ocze­kiwa­nie jest kluczem do sukcesu... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 31 maja 2010, 16:34

Niektórzy marzą o przy­cis­ku "de­lete" z tyłu głowy... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 maja 2010, 11:10

Fa­cet może być brzyd­ki, a ko­biety w ogóle te­go nie zauważą gdy ma błękit­ne oczy... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 29 maja 2010, 14:47

...o mi­nutę dłużej pat­rzeć, o mi­nutę dłużej kochać... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 maja 2010, 14:59

Naj­pierw uderza a po­tem pyta... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 maja 2010, 13:36

Ad­re­nali­na... jed­ni jej pot­rze­bują, drudzy od niej giną... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 maja 2010, 12:05

Mo­je oczy stają się ocza­mi wa­riata, kiedy spot­kają się z Twoimi...

*P.P. nie wiedziałam. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 maja 2010, 12:21

Jeżeli nie masz po­mysłu na myśl to le­piej nie do­dawaj nic... *

*brak we­ny dzisiaj... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 maja 2010, 10:36

Jak często pro­simy o ko­lejną szansę, a i tak jej nie wy­korzys­tu­jemy... i tak w kółko.. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 21 maja 2010, 18:29

Cza­sami trze­ba bólu dru­giej oso­by, żeby zro­zumieć niektóre rzeczy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 maja 2010, 12:30

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]