teee, teksty z lutego 2010 roku

3 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 28 lutego 2010, 13:41

Każdy w życiu ma pra­wo do wy­boru swo­jego OSO­BIS­TE­GO TYG­RY­SA. Nie ważne kim dla nas będzie... przy­jacielem, ko­legą, par­tne­rem... Gdy już wy­bie­rze­my, Bóg każe nam go os­woić...ma­my na to czas do końca życia...jeżeli Ci się nie uda, to znaczy że byłeś za słaby...

Dla "Te" ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2010, 12:34

mała rzecz WIEL­KI CZŁOWIEK - za bar­dzo za­leżało na kimś i niczym... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lutego 2010, 11:28

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]