teee, teksty z czerwca 2010 roku

20 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Na­wet bied­ny może być bo­gat­szy od mi­lione­ra, gdy ma ko­go kochać i jest kochanym. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 czerwca 2010, 12:38

Zachwa­lają tyl­ko na­pas­tników, bo strze­lają go­le. A nikt nie pochwa­li ob­rońców którzy się poświęcają by bro­nić swo­jej bramki.


tak mundialowo 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 czerwca 2010, 22:38

ZMIANY-cza­sami są bo­les­ne a cza­sami bar­dzo korzystne... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 czerwca 2010, 19:24

Nie mu­sisz mieć dob­rej pa­mięci by za­pamiętać dob­re wspomnienia... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 czerwca 2010, 21:24

Jeżeli nie pot­ra­fisz cze­goś zro­bić pop­roś ko­goś o po­moc, nie bój się tego. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 czerwca 2010, 19:58

Jeżeli nam się coś/ktoś spo­doba, uza­leżniamy się od te­go. Wte­dy trud­niej zapomnieć... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 czerwca 2010, 09:14

Większość ma dłonie... Nieliczni mają pięści... jed­ni dru­gich nie ro­zumieją, ani drudzy pierwszych... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 czerwca 2010, 21:32

Na początku myśl po­zytyw­nie, gdy się nie uda wte­dy będziesz się martwił... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:09

Zja­daj al­bo bądź zjadany... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 czerwca 2010, 12:10

Dla­tego początki są dla nas trud­ne, żeby zmo­bili­zować nas do dal­sze­go działania. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 czerwca 2010, 12:55

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]